THƯƠNG THAY

THƯƠNG THAY

Lập chi gian kế hại người
Để rồi tất cả mọi đường tối tăm
Đường lành sao chẳng chịu đi
Đi chi đèo dốc hiểm nguy linh hồn
Cha trời chỉ dạy rõ ràng
Thiện lành thời được mọi đàng yên vui
Hồn linh trở lại thiên bang
An vui tự tại trường sanh vĩnh hằng
Lập chi gian kế hại người
Phước đâu không thấy đứng ngồi không yên
Tại mình vào chốn công gai
Tự mình lìa bỏ đường lên thiên đàng
Ác tâm sa đọa linh hồn
Thương thay cho kẻ còn nhiều ác tâm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s