ĐƯỜNG VỀ TRỜI

ĐƯỜNG VỀ TRỜI

Tôn thờ Nguồn Cội Cha Ông
Đi theo Quốc Tổ cứu dân giúp đời
Lòng trung, hiếu, sáng ngời vì nước
Luôn kế thừa, tiếp bước Cha Ông
Bảo tồn Tổ Quốc non sông
Giữ yên bờ cõi dựng xây nước nhà
Đường về trời chỉ là như thế
Tìm chi xa, lạc lối đường đi
Con đường chính nghĩa đâu xa
Không làm tổn hại giang san cõi bờ
Đạo vì nước, không vì danh lợi
Lòng vì dân, đâu đợi trả ơn
Sống theo đạo đức nghĩa nhân
Không Quan thời Thánh cũng vui cuộc trần
Mãn trần hồn lại về trời
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s