CHẠY THEO PHẬT, THÁNH, ĐỂ MÀ LÀM GÌ.TRONG KHI CHÂN TÂM CHÂN TÁNH. LƯƠNG TÂM CỦA CHÍNH MÌNH VỐN LÀ PHẬT, THÁNH. DÙ LÀ TRÊN TRỜI HAY Ở TRẦN GIAN CŨNG THẾ MÀ THÔI.

CHẠY THEO PHẬT, THÁNH, ĐỂ MÀ LÀM GÌ.
TRONG KHI CHÂN TÂM CHÂN TÁNH. LƯƠNG TÂM CỦA CHÍNH MÌNH VỐN LÀ PHẬT, THÁNH. DÙ LÀ TRÊN TRỜI HAY Ở TRẦN GIAN CŨNG THẾ MÀ THÔI.

Ở trên trời thời chúng Ta xây dựng lên cảnh thiên đàng cực lạc ở cõi trời, ở trần gian chúng Ta cũng xây dựng lên thiên đàng cực nơi trần gian. Sáng tạo khoa học vật chất, văn minh Tinh Thần, Đạo Đức. Mãn trần trở lại cõi trời. Vì Thiện thời siêu, ác thời đọa. Định Luật vũ trụ là như vậy. Nắm vững Định Luật trở lại thiên đàng Cực Lạc có gì khó đâu.
– Sự sáng tạo là Thiên Tánh của trời, sáng tạo để an hưởng, sáng tạo để vui chơi. Sự vui chơi không phải là sa đọa, ở cõi Phật cũng vui chơi, trên các cõi trời cũng vui chơi. Vui chơi không phải là sa đọa. Sự sa đọa chính là hành ác âm hiểm, hợp với Âm Khí, nên sa đọa xuống xuống các tầng Địa Phủ.
– Luân hồi sa đọa chính là Ngu Si không rõ thông về Định Luật, không phân biệt đúng sai, hành sự trái ngược lại Lương Tâm. Mới đọa vào súc sanh.
– Vui chơi là hỉ lạc không phải là tánh tham lam keo kiệt mà là tánh hỉ lạc, vui chơi trong thể dục thể thao, vui chơi trong ca hát, vui say trong nghề nghiệp, vui say trong phát minh, vui say sự cống hiến tài năng cho xã hội, ra sức bảo vệ chủ quyền độc lập, lấp con đường ác, mở con đường thiện, lập nhiều phương tiện khai mở trí huệ. Nhận thức giác ngộ làm chủ lấy mình. Làm chủ xã hội, làm chủ tương lai, làm chủ các định luật vũ trụ, làm chủ con đường trở về trời. Đó mới là đỉnh cao của sự giác ngộ cũng như đỉnh cao của sự chân tu. Ở nơi nào cũng tạo ra cảnh giới Thiên Đàng Cực Lạc để vui chơi. Dù ở trần gian, thiên đàng, tây phương cũng thế mà thôi. Tự tại an vui khắp cũng vũ trụ.
Tóm lại: Chân Tâm Chân Tánh, không có sanh có tử, cũng như Lương Tâm chẳng có tử có sanh như như thường còn, dù ở Trần Gian, Thiên Đàng, Tây Phương Cực Lạc cũng thế mà thôi, chỉ có tạo ra Nhân Quả Thiện, Ác. Để rồi nhân lấp Phước Họa, Vui, Khổ, Siêu, Đọa, nếu ở Tây Phương Cực Lạc mà khởi Tâm hành ác thời bị sa đọa như thường, nơi Trần Gian mà khởi Tâm hành thiện thời siêu lên các cõi trời thiên đàng Cực Lạc. Như vậy đâu phải về Tây Phương Cực Lạc mới hết sa đọa, mà sự sa đọa là do Tâm của mình, dù là ở đâu.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s