VẠN PHÁP QUY TÔNG VẠN NĂNG XUẤT THẾ

VẠN PHÁP QUY TÔNG
VẠN NĂNG XUẤT THẾ

Vạn Pháp Quy Tông, Vạn Năng Xuất Thế nghĩa là sao:
Có Nghĩa Là: Trở Về Nguồn Cội tức là nhận Tổ Quy Tông. Đã nhận Tổ Quy Tông thời vạn năng hiển hiện xuất thế.
– Đã Quy Tông, tức là đã trở về Nguồn. Đi đến phản bổn hoàn nguyên. Minh Tâm, Kiến Tánh. Bản Thân tự nhiên lần lần có đủ tất cả Phẩm Đạo từ sơ đạo đến đại đạo.
1, Ngũ Căn, quả đạo;
Đạo quả của Tai, Mắt, Mũi, Lưỡi, Thân. Hay còn gọi là Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân.
Ví Dụ: Tai nghe qua lời nói thời biết rõ người ấy muốn gì, có âm mưu gì, có đạo hay giả đạo. Mắt nhìn thấy liền phân biệt được Thiện Ác, Tốt Xấu, Tà Chánh, Chân Giả. Mũi ngửi mùi liền biết đó là Chó hay Mèo, Yêu Tinh, hay Quỷ Dữ. Lưỡi chạm vật liền phân biệt hiền dữ có độc, không độc. Nhận dạng ra loại nào, con nào, vật nào, cây cỏ nào. Thân có khả năng chống lại thời tiết, chống lại bách độc. Khi đủ Thần Lực biến hóa như ý.
– Khi Giác Quan Ý Thức thứ 6 trở về Nguồn Cội an trụ Chân Tâm Chân Tánh, Làm chủ Lương Tâm. NĂM CĂN liền bị thu nhiếp Ý Thức giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân, thanh tịnh không cho NĂM CĂN chạy theo năm trần. Năm Căn Thanh Tịnh không làm tiêu hao Năng Lượng lại phục hồi sanh Lực. Ý Thức Giác Quan Thứ sáu đi đến thành tựu Đạo Quả.
1- Tín lực đạo quả
2- Tấn lực đạo quả
3- Niệm lực đạo quả
4- Ðịnh lực đạo quả
5- Tuệ lực đạo quả
Chú Giải Ngũ Lực Đạo Quả.
TÍN LỰC có nghĩa là Ý Thức, đi đến Nhận Thức. giác quan Thứ 6 Ý Thức Sở Ngộ đi đến Sở Đắc Giác quan thứ 7 Sở Đắc chính là quả đạo có lòng tin sâu sắc không những đối với Cội Nguồn Tổ Tiên Như Lai, Cha Trời Mẹ Trời, mà còn đối với Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm, không bao giờ thay đổi, lòng tin bất di bất dịch dù cho ai chống phá bài bác chúng ta cũng không bao giờ nghe, không bao giờ thay lòng đổi dạ, lòng tin như vậy đạt đến Tín Lực Kim Cang.
– Tóm lại: Giác Quan Thứ 6 hướng về Cội Nguồn đi đến làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, sống theo Lương Tâm gọi Giác quan thứ 6 là Sở Ngộ sanh ra Sở Đắc giác quan thứ 7. Tín Lực Quả Đạo Kim Cang.
– Còn những người Lạc Cội Lạc Nguồn. Giác quan thứ 6 Ý Thức còn mê gọi là Sở Mê, không thu nhiếp được Ngũ Căn. Luôn tạo ra Sở Nghiệp Giác quan thứ 7 đi vào luân hồi sanh tử theo nghiệp lực.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s