ĐẠO QUẢ TẤN LỰC ĐẠI HÙNG ĐẠI LỰC KIM CANG

ĐẠO QUẢ TẤN LỰC
ĐẠI HÙNG ĐẠI LỰC KIM CANG

– Khi Giác Quan Ý Thức thứ 6 trở về Cội Nguồn an trụ Chân Tâm Chân Tánh, Làm chủ Lương Tâm. Đi vào cảnh giới thượng thừa. Khởi Tâm thành tựu Vô Sanh Pháp Nhẫn. Đạt đến cảnh giới, đối cảnh Tâm chẳng động Nhẫn Nhịn, Nhẫn Nhục. mà không thấy mình Nhẫn Nhịn Nhẫn Nhục. Nghĩa là mình nhẫn mà không thấy nhẫn, gọi là Vô Sanh Pháp Nhẫn. NĂM THỨC CĂN liền bị thu nhiếp bởi Ý Thức khởi dụng Vô Sanh Pháp Nhẫn làm chủ lấy mình. Không cho NĂM THỨC CĂN chạy theo năm trần. có nghĩa là : Năm Thức Căn có thấy, nghe, hay, biết nhưng Ý Thức Giác Quan Thứ 6 tịnh yên không đi vào Phân Biệt. Năm Thức Căn liền đi vào Thanh Tịnh không làm tiêu hao Năng Lượng lại phục hồi sanh Lực. Ý Thức Giác Quan Thứ sáu đi đến thành tựu Sở Đắc Đạo Quả thứ 2
2- Tấn lực đạo quả
TẤN LỰC Có nghĩa là : Giác Quang Thứ 6 an trụ Cội Nguồn, làm chủ Lương Tâm an trụ Chân Tâm Chân Tánh. hằng ngày hằng giờ nổ lực thu nhiếp Vọng Tâm, tự Tâm tự Tánh thanh tịnh sanh ra Pháp Nhẫn làm chủ thấy, nghe, hay, biết, đối cảnh không động, làm cho Năm Thức Căn thanh tịnh. Ý Thức đi đến Nhận Thức thành quả trở thành Sở Đắc Tinh Tấn Uy Lực đạo quả. Đạo quả của sức mạnh Tinh Tấn. Giác quan thứ 6 Sở Ngộ đi đến Sở Đắc Tinh Tấn . Sức Mạnh kiên cố không gì là không phá nổi, bách chiến bách thắng Đại Hùng Đại Lực, đạt đến đạo quả Tấn Lực Kim Cang.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s