RA KHỎI SANH TỬ RA KHỎI LUÂN HỒI RA KHỎI TAM GIỚI

RA KHỎI SANH TỬ
RA KHỎI LUÂN HỒI
RA KHỎI TAM GIỚI

Linh Hồn đầu thai vay mượn Thể Xác gọi đó là Sanh. Mượn thời phải trả Linh Hồn ra khỏi Thể Xác gọi đó là Tử. Sanh Từ kiếp người.
– Linh Hồn ra khỏi kiếp người vẫn là Linh Hồn trước sao sau vậy chẳng có gì thêm khi vay mượn Xác Thân, chẳng có gì bớt khi trả lại Xác Thân cho tứ đại cát bụi.
– Như vậy Sanh, Tử là chỉ cho Thể Xác người, nào phải Linh Hồn. Hiểu được như thế gọi là chứng ngộ sanh, tử. Không còn sợ chết nữa, cái chết đến như một định luật vay trả tự nhiên. Người trần ai cũng thế mà thôi, sống gởi thát về. Nhưng về đâu lại là một chuyện khác.
– Nói về Linh Hồn chỉ có Sanh mà không có tử.
Có nghĩa là: Hành Thiện thời sanh lên trời. Hành Ác thời sanh đọa Địa Phủ, Bỏn xẻn keo kiệt không muốn giúp ai sanh đọa Ngạ Quỉ. Ngu Si đánh mất Lương Tâm sanh đọa Súc Sanh.
– Ra khỏi Luân Hồi là không tạo ác nghiệp, thường trụ Chân Tâm Chân Tánh. Sống theo Lương Tâm không có sự chấp trước. Tức thời ra khỏi Luân Hồi.
– Còn làm chủ Luân Hồi : Có nghĩa là Ta muốn sanh nơi đâu thời sanh. Muốn Sanh Về Trời thời gieo nhân hành Thiện.
– Còn ra khỏi Tam Giới: Có nghĩa là Ta không đắm chìm Lục Trần. Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Làm chủ Thấy, Nghe, Hay, Biết, Phân Biệt. Thường để Tâm tự nhiên thanh tịnh Vô Niệm Vô Vi. Khế hợp với Chân Tâm Chân Tánh. Liền ra khỏi Tam Giới. Linh Thức trở về Linh Giác. Bọt nước tan biến trở về là Nước. Tiểu Linh Hồn Linh Thức hòa nhập vào Đại Linh Hồn Linh Giác. Chỉ có vậy thôi.
– Nói Tóm Lại: Không phải sanh về Tây Phương Cực Lạc, hay các cõi Thiên Đàng Cực Lạc mà ra khỏi Tam Giới, cũng như ra khỏi Sanh, Tử, đâu chỉ được cái là sống lâu muốn gì được nấy an vui tự tại.
– Chư Thiên muốn ra khỏi sanh tử, ra khỏi luân hồi, ra khỏi tam giới. Đi đến làm chủ Sanh Tử, làm chủ Luân Hồi, làm chủ Tam Giới. Thời phải hội ngộ lời kinh văn như trên một bí quyết, nương vào Lý đi đến hành sự.
– Trên các cõi trời Thiên Đàng Cực Lạc, Tây Phương Cực Lạc không dễ gì được nghe lời dạy kinh văn như trên. Mà Phải đầu thai xuống trần. Có thể nói đủ nhân duyên mới gặp được lời truyền dạy của Trời mà học được. Nên Nói;
– Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp
– Bá Thiên Vạn Ức Kiếp Mới Gặp Được.
Không phải trên trời mà ngay chốn Nhân Gian. Nói chung Văn Hóa Cội Nguồn là Ngọc Châu Vũ Trụ. Ai học được nhiều thời người ấy có cái giàu vô tận. Vì làm chủ kho tàng tri kiến vũ trụ. Kho Tàng Mật Tạng Đại Đạo Vô Vi.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s