TÂM VƯƠNG

TÂM VƯƠNG

Chân Tâm chân tánh, đâu là mộng
Không hình không tướng, cũng không hương
Thấy, Nghe, Hay, Biết, luôn tự tại
Vô Vi Trong suốt, chẳng ghét thương
Chân Tâm vô niệm, bình yên lặng
Không đi, mà đến khắp mười phương
Quá khứ vị lai, tâm không bận
An nhiên vô trụ, đạo cũng thường
Thế mà cao tột, cao vô tận
Chủ nhân vũ trụ, chủ nhân vương
Đạo Tâm, là đạo luôn tự tại
Không ngăn không cách mãi thông thương
Chân Tâm Chân Tánh, đâu là mộng
Thức giấc thấy mình, chính Tâm Vương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s