RA KHỎI SANH TỬ RA KHỎI SẮC GIỚI, DỤC GIỚI, VÔ SẮC GIỚI.

RA KHỎI SANH TỬ
RA KHỎI SẮC GIỚI, DỤC GIỚI, VÔ SẮC GIỚI.

Trần gian là cõi tạm tất cả đều là Giả Tạm. Trường Thi tiến hóa Linh Hồn, diễn ra bao viễn cảnh, thuận, nghịch, đúng sai. Phải trái, được mất, khổ vui, vinh nhục tôi luyện Linh Hồn tiến hóa nuôi lớn Lương Tâm.
– Nói đến giặc thời đủ thứ giặc, nhưng tất cả đều là giặc Giả, nào phải giặc thiệt gì đâu vì trần gian là trường đời giả tạm. Nên chiến tranh chết chóc đầu rơi máu đổ như thế cũng chỉ là giặc giả. Người mê cho đó là thật sanh tâm buồn chán. Người giác tâm hồn định tỉnh thản nhiên, theo cơ trời mà Hành Sự. Nếu thấy đó là đến chu kỳ mạc pháp, cái ác thịnh hành thời xa lánh cuộc chiến. Dù cho chiến tranh làm thiệt đến bản thân. Cũng không sanh oán hận, hận gì giặc Giả mà thôi.
– Những ai đã hội ngộ được Chân Tâm Chân Tánh, thời hiểu rõ những gì có sắc, có tướng, có cảnh, đều là Giả. Không phải thật cảnh thật tướng của Tạo Hóa, có sanh thời có diệt. Diệt rồi lại sanh. Cảnh giới trần gian là cảnh giới giả tạm. Nhờ cái giả tạm mà nhận ra được cái Thật Trường Tồn. Hay nói một cách khác Ví như nhờ cái gương mà nhận ra được bộ mặt thật của mình.
– Cõi Trường Đời nơi chốn trần gian là cõi trường thi tôi luyện tiến hóa Linh Hồn nuôi dưỡng Lương Tâm đi đến giác ngộ Chân Tâm Chân Tánh. Ra khỏi luân hồi sanh tử. Ra khỏi Tam Giới.
– Những ai an trụ Chân Tâm Chân Tánh Tức là (Trụ mà Không trụ an định Tự Nhiên) coi như là (Đắc Đạo) thấu rõ Lương Tâm, làm chủ Lương Tâm coi như là (Đắc Pháp) Chấp làm gì Cảnh Giới Giả, Hận làm gì muôn sự đều Giả do cố chấp tạo ra. luyến tiếc làm gì mọi sự vô thường tất cả đều là Giả Tạm, Ham muốn làm gì, do Nhân Duyên mà hội tụ, hết duyên thời tan rã, bảo thủ mà làm gì với trò đùa Vay Trả. Theo những Định Luật Càn Khôn xoay chuyển vũ trụ.
– Hãy ra khỏi Càn Khôn xoay chuyển. Có Nghĩa Là: làm chủ những Định Luật mà ra khỏi Càn Khôn. Tức là giữ Tâm thanh tịnh. An Trụ Định Luật Tự Nhiên. Không những ra khỏi Càn Khôn, mà còn ra khỏi tam giới. Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc giới, an nhiên tự tại. (Ưng Vô Sở Trụ, thời năng sanh Kỳ Tâm) Kỳ Tâm tức là Hành Sự Theo Lương Tâm tạo ra cảnh giới Thiên Đàng Cực Lạc để vui chơi. Cần gì mê luyến cảnh trần. Bể khổ trần gian.
– Hãy buông bỏ tất cả vì trần gian chỉ là nơi cõi tạm, giả tạm. Cõi trường thi tiến hóa Linh Hồn nào phải cõi Thiên Đàng Cực Lạc. Tham làm gì đồ Giả, hận làm gì giặc Giả. Luyến tiếc làm gì cảnh Giả. Chỉ có quả nghiệp do Tâm Thức Tạo Ra là Thật, Nghiệp Thiện thời siêu, nghiệp Ác thời đọa. Đã biết quả nghiệp là do mình tạo ra thời mắc gì tạo ra nghiệp ác để rồi đày đọa Linh Hồn khổ sở. Hãy tạo nghiệp quả thiện lành siêu sanh thiên giới an vui cực lạc.
Tóm Lại: Có cảnh Giả tôi luyện, mới đi đến cảnh thật. Nhờ sự Giả nầy mà nhận ra cái Thật bất diệt. Nhờ cái gương giả tạm phản chiếu nên nhận ra được Bộ Mặt Thật Của Mình. Bổn Lai Diện Mục. đi đến Minh Tâm Kiến Tánh, phản hồi ngôi vị Chủ Nhân Ông. Trường sanh bất tử an vui tự tại.
– Đã đạt đến cảnh giới làm chủ Lương Tâm, an trụ Chân Tâm Chân Tánh. Thời còn dùng cái gương cảnh Giả để phản chiếu mà làm gì, buông bỏ tất cả. Bệnh đã hết thuốc cũng trừ không cần nữa.
– Đó là nói đến những người làm chủ Lương Tâm, an trụ Chân Tâm Chân Tánh. Ra khỏi Tam Giới.
– Còn những người phiền não còn nhiều, ác Tâm ác Tánh còn lớn, mê đắm vật chất. Thời phải cần cái Giả để mà phản tỉnh nuôi lớn Lương Tâm. Cần Cảnh giới giả tạm để soi, dùng cam lộ Văn Hóa Chân Lý để trị bệnh. Đến khi nào hội ngộ Lương Tâm, an trụ Chân Tâm Chân Tánh lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác bất sanh bất diệt an vui tự tại.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s