SỰ SO SÁNH

SỰ SO SÁNH

Sống theo giáo điều Tôn Giáo, Đạo Giáo thành tựu trí huệ và nhân cách ví như các con sông. Sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Dân Tộc. Thành tựu trí huệ như biển cả. Những giáo điều truyền dạy Tôn Giáo Đạo Giáo chỉ là một phần nhỏ trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Dân Tộc. Người nào sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Dân Tộc. Họ chính là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cấp cao. Dù cho trên trời hay dưới trần gian, thậm chí nơi Địa Phủ, những thành phần hiểu về Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Dân Tộc thường là những giai cấp lãnh đạo cũng như lãnh tụ chủ trì Công Lý. Chủ trì Xã hội Địa Ngục, xã hội Trần Gian, xã Hội Thiên Đàng Cực Lạc.
– Nên trong vũ trụ Đấng Chí Tôn là Đấng Cao Nhất. Vì Đấng Chí Tôn là Đấng duy trì di chí Tạo Hóa vận hành Thiên Luật Hiến Luật, Đạo Luật đi vào đời sống con người dù là ở Trần Gian, hayThiên Đàng, dưới Địa Phủ.
***
Văn Hóa Cội nguồn
———————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s