LÝ GIẢI NHIỆM MẦU

LÝ GIẢI NHIỆM MẦU

Đạt đến cảnh giới THANH TỊNH CHÂN TÂM, nghĩa là : Chúng ta buông bỏ khởi thức động niệm, lần lần đi đến MINH TÂM KIẾN TÁNH, phá được căn bản vô minh KIẾN TÁNH THÀNH PHẬT, THÀNH THÁNH, THÀNH TIÊN.
Nhưng nói đến quả Phật, quả Thánh, thời phải sống theo LƯƠNG TÂM, hành sự theo Lương Tâm. BÁT THỨC tự sanh ra 8 muôn 4 nghìn công đức.
Nếu chúng ta sống ngược lại LƯƠNG TÂM, hành sự trái ngược lại Lương Tâm, 51 Tâm Sở đều là Sở Mê, không phải là Sở Ngộ, tự xưng Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chỉ là Phật giả Thánh giả.
Nói đến LƯƠNG TÂM thời không ai khác ai, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, phàm phu, chúng sanh đều tương đồng như nhau, không có sự sai biệt.
Người hiểu rõ LƯƠNG TÂM, thời trong tâm tự có Kinh. Có thể nói là bao trùm tất cả Kinh.
Ứng dụng LƯƠNG TÂM hành động theo Lương Tâm khắp trong cuộc sống, tạo ra vô lượng công đức, quả Phật, quả Thánh, quả Tiên, tự viên mãn.
Những người chưa hội ngộ LƯƠNG TÂM, thời khó mà làm chủ được CHÂN TÁNH.
Có nghĩa là; Chưa phá được căn bản vô minh, nên khó mà MINH TÂM KIẾN TÁNH.
– Giác Tánh, Thấy, Nghe, Hay, Biết, Phân Biệt. Thời ai ai cũng có không ai khác ai.
– Nhưng, Tánh Thấy, Nghe, Hay, Biết, Phân Biệt, trong LƯƠNG TÂM của chính mình, hiểu rõ về Lương Tâm của chính mình thời Lục Căn trở nên thanh tịnh. Lục Thức tạo ra vô lượng công đức phước báo viên mãn thù thắng.

Tâm Kinh rộng lớn không ngằn
Bờ kia mau đến thường hằng Tánh Chân
Cầu Phật chính là cầu Tâm
Cầu Thánh chính là tòa án Lương Tâm của mình
***
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s