ÂN ĐỨC CẢ

ÂN ĐỨC CẢ

Thánh Chúng ra đời, độ quần sanh
Giải thoát tai ương, thoát chiến tranh
Chỉ rõ con đường, quy nhất thống
Hướng về Nguồn Cội, Cội trường sanh
Thánh Chúng con Trời, ân đức cả
Làm cho cuộc sống, mãi thêm xanh
Những mảnh mặt trời, đang sáng tỏa
Khắp cùng trái đất, khắp năm châu
Soi đường dẫn lối, không mệt mỏi
Tâm hồn cao thượng, đẹp biết bao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s