CÓ BAO GIỜ

CÓ BAO GIỜ

Có bao giờ, ta nghĩ đến ngày mai
Khi hồn ta, sắp lìa xa trần thế
Mãn kiếp trần, là đi vào sống mới
Cõi thiên đàng, hay là chốn địa lao
Không tính trước, hồn sẽ biết về đâu
Có bao giờ, ta nằm đêm suy nghĩ
Được những gì, khi mãn kiếp trần gian
Có phải chăng, tất cả chỉ là không
Của trần hạt bụi mang theo được nào
Có bao giờ, ta nghĩ đến Cội Nguồn
Là nơi sanh ra tất cả Linh Hồn chúng ta
Ta về, về với Trời Cha
Cho hồn an lạc bài ca trường tồn
Không còn sa đọa Linh Hồn
An vui tự tại thiên đàng an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s