TỈNH THỨC

TỈNH THỨC

Chớ để thời gian, luống qua rồi
Hết mong tìm lại, được những gì
Ngơ ngẫn đường trần, phơi xác pháo
Có không, không có mấy sai chi
Chỉ có Cội Nguồn, lời Thiên Ý
Đi vào toại nguyện, đỉnh chung quy
Bởi kiếp trần gian, là cõi tạm
Mãn trần thời cũng phải ra đi
Chỉ có hành trang là Văn Hóa
Kim cương châu báu để mang đi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s