TẶNG AI

TẶNG AI

Tặng ai một đóa sen hồng
Có công vì nước hết lòng vì dân
Có công dìu dắt thế nhân
Có công truyền bá kinh luân Ý Trời
Những người luôn mãi tuyệt vời
Làm cho nhân loại nở chồi mùa xuân
Sống trong cảnh giới bình yên
Dân giàu nước mạnh thênh thang phúc lành
Người là những mạch nước Nguồn
Người là nhân cách sen hồng hoa sen
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s