GIÁC NGỘ NHẬN RA

GIÁC NGỘ NHẬN RA

Bổng nhiên giác ngộ nhận ra
Trần gian cõi tạm đến đi lẽ thường
Đời người chớp mắt qua liền
Bận chi cho lắm vô thường bận chi
Giàu cho lắm chẳng mang theo
Quyền uy cho lắm chết đi không còn
Con đường siêu thoát về trời
Chính là Thiên Ý tháng ngày truyền kinh
Độ người giải thoát hồn linh
Trở về thiên giới quê hương cõi trời
Sống như thế sống tuyệt vời
Sống trong lẽ sống biển trời đức nhân
Trần gian cõi tạm đến đi
Được gì cõi tạm ham chi cõi trần
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s