NHỮNG NGƯỜI TÂM PHÚC NHẤT

NHỮNG NGƯỜI TÂM PHÚC NHẤT

Người tôn quý nhất trên đời, là người luôn biết Cội biết Nguồn, phụng thờ Cội Nguồn tỏa sáng lòng Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa.
Người thiện nhất trên đời, là người đem Thiên Ý trao cho nhân loại, để nhân loại trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trở về trời an vui hạnh phúc mãi nơi thiên đàng cực lạc.
Người có phúc nhất trên đời, là người luôn sống vì người, sống vì nhân loại, làm cho nhân loại hạnh phúc.
Người như thế không cầu giải thoát, cũng siêu thoát về trời, không cầu thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cũng trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s