THIÊN Ý QUÝ NHẤT TRÊN ĐỜI

THIÊN Ý QUÝ NHẤT TRÊN ĐỜI

Ta nghèo tiền, nhưng đâu nghèo đạo đức
Không bằng ai, nhưng đủ ấm đủ no
Công với Trời, là công to công lớn
Muôn vạn đời, trong hạnh phúc vinh hoa
Một kiếp khổ, đời anh linh tỏa sáng
Công độ người, thời hạnh phúc ai qua
Đời giàu nghèo, sự giàu nghèo giả tạm
Mãn trần rồi
Rốt lại ai cũng như ai
Cũng trắng tay
Chẳng mang theo dù cây kim sợi chỉ
– Đến lúc nầy mới hiểu, giàu Thiên Ý mới thật là giàu vĩnh cửu, cái giàu tột đỉnh. Là hành trang Ta mang về Thiên Giới. Trở thành bậc thầy trong Thiên Chúng trường sanh.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s