ĐĂNG TRÌNH CÔNG LAO

ĐĂNG TRÌNH CÔNG LAO

Ngày nào ta cũng truyền kinh
Cứu nhân độ thế đăng trình công lao
Ngày nào ta cũng lập công
Xây nền phúc đức tương lai cho mình
Con đường trở lại cõi trời
Ngày nào ta cũng dẫn người cùng đi
Kiếp trần giả tạm có lâu
Đến đi quy luật tự nhiên ở đời
Thế gian cõi tạm được gì
Bận tâm cho lắm rốt cùng như không
Nên ta cương quyết truyền kinh
Dẫn người trần thế đồng lên thiên đàng
Mang theo châu báu ngọc ngà
Chính là Thiên Ý lời Trời dạy răn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s