SỢ GÌ PHONG BA

SỢ GÌ PHONG BA

Xưa nay Trung, Hiếu hàng đầu
Không quên Nguồn Cội không rời nghĩa nhân
Dù cho sóng gió chông gai
Cũng không lùi bước mà theo Cội Nguồn
Nhân luân hiếu nghĩa đã thành
Phật, Tiên, Thánh, Chúa nơi mình đâu xa
Nhắn người gặp cảnh phong ba
Chịu nhiều khảo đảo mới nên danh vàng
Hữu duyên gặp được Cội Nguồn
Coi như một bước về trời lên mây
Vàng mười thử lửa sợ chi
Càng tôi càng sáng sợ gì phong ba
Hùng anh khí phách nở hoa
Danh thơm vạn cõi bài ca viên thành
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s