ĐƠN ĐỘC

ĐƠN ĐỘC

Một mình ngồi đọc kinh thơ
Cà phê một cõi mà nghe thanh nhàn
Nơi đâu cũng thấy hữu tình
Sạch không phiền não nhẹ nhàng an vui
Rì rào thu nhóm lá rơi
Ốm vàng chiếc lá bay đi không ngừng
Một mình cũng thấm đạo tràng
Thân tâm đã hội Cội Nguồn Ông Cha
Đơn độc lòng vẫn nở hoa
Cô đơn lòng vẫn thung dung đất trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s