CHÂN TƯỚNG ÁC QUỶ TÀ MA

CHÂN TƯỚNG ÁC QUỶ TÀ MA

Những ai luôn hại người, thường đem tai họa đến cho đời làm cho thiên hạ nhân loại khốn khổ, chính là chân tướng của ác quỷ tà ma. Chân tướng ác quỷ tà ma rất nhiều nhưng chốt lại hiện rõ mười ác tánh chủ lực dưới đây.
Một là tánh : Chỉ biết mình, không muốn giúp ai, tham lam vô độ.
Hai là tánh : không có lòng thương người mà thường hay làm hại người.
Ba là tánh : không có lòng nhân ái mà thường hay ganh ghét hơn thua.
Bốn là tánh : không có lòng trung hiếu đối với Nguồn Cội của mình, chỉ tôn thờ bè phái.
Năm là : Lối sống không cần phải trái, sẵn sàng làm hại đến người khác để lợi cho mình.
Sáu là tánh : không có lòng từ, háo sát, hại nhơn ,hại vật
Bảy là : lòng hời hợt qua loa xem thường sự việc, dù đó là sự việc an nguy đến đất nước.
Tám là: Tự cho mình, đảng phái mình, bè phái mình, Tôn Giáo Mình, Đạo Giáo Mình, trên truyền thống anh linh, cũng như non sông đất nước.
Chín là: Biến non sông đất nước trở thành tài sản riêng cho mình, cho đảng phái mình, cho bè phái mình.
Mười là: Tôn thờ chủ nghĩa Độc Tài Độc Trị, phá vỡ sự cân bằng xã hội. Đi đến mạnh được yếu thua, thắng là Vua thua là giặc. Xem đi xét lại Giặc với Vua cũng chẳng khác gì nhau.
Những ai có những ác tánh, lòng tà nói trên thời chính là ác quỷ tà ma không cần bàn cãi, tranh cãi gì nữa. Dù cho họ là người ở Tôn Giáo, Đạo Giáo nào, Quan, hay Vua.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s