LO GÌ

LO GÌ

Đã con Trời lo gì nghèo đói
Nào ai hơn giàu có bằng Trời
Của Cha, Cha tạo khắp cùng
Chỗ nào cũng có muốn gì Cha cho
Về Nguồn Cội dứt lo khốn khổ
Bởi có Trời che chở sớm hôm
Chỉ người lạc Cội bỏ Cha
Nên không được sự chở che của Trời
Hãy cố gắng đắp bồi công đức
Hãy truyền kinh cứu thế độ nhân
Công dày thời quả mới cao
Gieo nhân kết quả xưa nay lạ gì
Cơ vận hóa đến kỳ sàng lọc
Chọn người hiền vận hội Rồng Tiên
Long Hoa vẫn thuở biên cương
Là con cháu Việt vẫn thường vẻ vang
Đường trung hiếu nở hoa Phật Thánh
Đường nghĩa nhân kết phúc trổ giàu
Những ai trung hiếu hàng đầu
Thời Cha ban thưởng công hầu vinh hoa
Trung hiếu mà trung với Ma
Anh hùng lạc đạo hết mong về trời
Về Nguồn con cháu nhà Trời
Lo gì nghèo đói lo gì siêu sanh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s