VỀ VỚI CÁC CON

VỀ VỚI CÁC CON

Thầy đã về đây, về với các con
Dựng dậy hồn thiên, cứu nước non
Thơ Trời Thầy đã trao con cháu
Diệt loài cướp nước, lũ ngoại xâm
Cơ trời vận hóa, trang sử mới
Văn Hóa đại đồng, nước Việt Nam
Rồng bay phụng múa, vang tiếng sấm
Văn Hóa Cội Nguồn, những tiếng vang
Thoát khỏi tai ương, đầy khốn đốn
Thầy đã về đây, với các con

————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s