VỀ VỚI CÁC CON

Thầy đã về đây, về với các con
Dựng dậy hồn thiên, cứu nước non
Thơ Trời Thầy đã trao con cháu
Diệt loài cướp nước, lũ ngoại xâm
Cơ trời vận hóa, trang sử mới
Văn Hóa đại đồng, nước Việt Nam
Rồng bay phụng múa, vang tiếng sấm
Văn Hóa Cội Nguồn, những tiếng vang
Thoát khỏi tai ương, đầy khốn đốn
Thầy đã về đây, với các con

————————

Văn Hóa Cội Nguồn