CHẲNG SỢ TÙ

Vẫn là hào kiệt, vẫn anh hùng
Vì Nguồn vì Cội, mãi thủy chung
Hiếu Trung, trung hiếu, niềm tỏa sáng
Danh thơm còn mãi đến muôn thu
Giữ vững anh linh, nền truyền thống
Chẳng sợ gian nan, chẳng sợ tù
Con cháu Tiên Rồng luôn là thế
Muôn đời bất khuất, rạng đường tu
————————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn