CHẲNG SỢ TÙ

CHẲNG SỢ TÙ

Vẫn là hào kiệt, vẫn anh hùng
Vì Nguồn vì Cội, mãi thủy chung
Hiếu Trung, trung hiếu, niềm tỏa sáng
Danh thơm còn mãi đến muôn thu
Giữ vững anh linh, nền truyền thống
Chẳng sợ gian nan, chẳng sợ tù
Con cháu Tiên Rồng luôn là thế
Muôn đời bất khuất, rạng đường tu
————————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s