CỦA CHUNG

Non sông đất nước của chung
Nhưng ai cũng muốn đem dùng của riêng
Là điều trái lẽ tự nhiên
Đừng vì tham vọng hại đi chính mình
Non sông đất nước giữ gìn
Toàn dân đều phải chung lòng vì non
Ấy là thuận ý Thiên Công
An vui an lạc giàu sang yên bình
Mắc gì đấu đá tranh giành
Làm cho non nước tiêu điều xác xơ
Đói nghèo lạc hậu khốn nguy
Lại còn nô lệ tiêu tan giống nào
Hỡi ai con cháu Tiên Rồng
Làm theo di chí Vua Hùng truyền trao
Cùng nhau xây dựng nước non
Dân giàu nước mạnh vàng son nước nhà
Chung nhau gìn giữ sơn hà
Non sông đất nước của là của chung
————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn