ĐẠI THỤ TRỔ HOA

Việt Nam truyền thống anh linh
Giờ đây đã trổ văn minh sáng ngời
Đơm hoa kết quả Đạo, Đời
Quy nguyên hiệp nhất tam tòa, ngũ chi
Đại thụ năm nghìn năm
Vang danh nước Việt biết bao lẫy lừng
Văn minh Văn Hóa Cội Nguồn
Văn minh vật chất tinh thần song đôi
Việt Nam con cháu Rồng Tiên
Xanh tươi tốt lá sum xuê quả cành
Nước non muôn dặm rực hồng
Việt Nam đại thụ rạng ngời nở hoa
———————————-

Văn Hóa Cội Nguồn