TỈNH CƠN MÊ

TỈNH CƠN MÊ

Về Nguồn bừng tỉnh cơn mê
Dòng sông Nguồn Cội tựa kề sớm hôm
Thuyền Rồng Nguồn Cội Rồng Tiên
Đón đưa du khách về quê Thiên Đàng
Ngược dòng trần tục, tục trần
Sau lưng bỏ lại những gì tối tăm
Ngoảnh nhìn cuộc thế cuồng quay
Dập dồn tơi tả mấy ai an nhàng
Mảnh đời bèo bọt dập vùi
Cơn mê chợt tỉnh cuộc hề trần gian
Trở về Nguồn Cội tựa nương
Dòng sông Nguồn Cội sớm hôm tựu kề
Mãn trần trở lại cõi trời
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
———————————————

Văn Hóa Cội nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s