SOI SÁNG

SOI SÁNG

Cội Nguồn soi sáng cõi nhân sinh
Làm cho nhân thế thấu đạt tình
Trần gian chỉ là nơi cõi tạm
Lắm yêu nhiều quái những yêu tinh
Chuông trời đã trổi âm vang vọng
Thiên Ý Trời Cha dậy anh linh
Mau Mau trở lại nơi Nguồn Cội
Ra khỏi đọa đày lẫn tử sanh
Trở lại quê tiên miền thiên giới
An vui tự tại, mãi trường sinh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s