THIÊN ĐÀNG HAY ĐỊA NGỤC LÀ DO MÌNH

THIÊN ĐÀNG HAY ĐỊA NGỤC LÀ DO MÌNH

Trong quá trình hành thiện hay hành ác, phải theo nghiệp quả xoay chuyển, lên thiên đàng hay xuống địa ngục, là do mình chứ không phải do ai. Hành ác nhất định sa đọa địa ngục, hành thiện nhất định siêu lên thiên đàng. Hiểu được như vậy truyền kinh tận độ nhân loại con người, gieo trồng nhân đức, thời những người ấy đã trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. ———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s