THIÊN ĐÀNG HAY
ĐỊA NGỤC LÀ DO MÌNH

Trong quá trình hành thiện hay hành ác, phải theo nghiệp quả xoay chuyển, lên thiên đàng hay xuống địa ngục, là do mình chứ không phải do ai. Hành ác nhất định sa đọa địa ngục, hành thiện nhất định siêu lên thiên đàng. Hiểu được như vậy truyền kinh tận độ nhân loại con người, gieo trồng nhân đức, thời những người ấy đã trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn