PHẢI TỰ HIỂU RẰNG


PHẢI TỰ HIỂU RẰNG

Người phát tâm theo học Văn Hóa Cội Nguồn, phải tự hiểu rằng thiên đàng cực lạc hay tiên cảnh.
Nơi ấy chẳng chứa những con người hung tàn bạo ác, tham lam, ích kỷ, bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa.
Nếu thiên đàng cực lạc hay tiên cảnh mà chứa những hạng người hung tàn bạo ác, tham lam, ích kỷ, bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu, không thể gọi là thiên đàng cực lạc hay tiên cảnh. Mà gọi là là thế giới Ta Bà đầy khổ đau và tội lỗi.
———————————————-
VĂN HOÁ CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s