BỜ GIÁC

BỜ GIÁC

Một Thánh Nhân đã lần lần xuất hiện
Vượt lên phàm tôi luyện chí kim cương
Chúa là đây một tâm hồn vĩ đại
Thắng lòng mình đạt đến cảnh Thánh Tiên
Sang bờ giác đi theo nền Thiên Ý
Vì Cội Nguồn, gánh vác thật đáng khen
Vì Cha Ông vì non sông Đại Việt
Hãy quên mình và dũng mãnh đứng lên
***

Văn Hoá Cội Nguồn

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s