BỜ GIÁC

Một Thánh Nhân đã lần lần xuất hiện
Vượt lên phàm tôi luyện chí kim cương
Chúa là đây một tâm hồn vĩ đại
Thắng lòng mình đạt đến cảnh Thánh Tiên
Sang bờ giác đi theo nền Thiên Ý
Vì Cội Nguồn, gánh vác thật đáng khen
Vì Cha Ông vì non sông Đại Việt
Hãy quên mình và dũng mãnh đứng lên
***

Văn Hoá Cội Nguồn