CHÚ GIẢI: TAM BẢO- THÁNH ĐỨC

1- Quốc Bảo : Văn Hóa Cội Nguồn Huệ Mạng Anh Linh Quốc Tổ
2- Quốc Bảo Tam Kỳ: Thiên Ấn Linh Kỳ. Ngũ Sắc Linh Kỳ. Địa Long Quốc Kỳ.
3- Quốc Dân Đồng Bào: Dòng Giống Tiên Rồng, Lạc Hồng Vinh Hoa.
– Tam Bảo – Thánh Đức xuất hiện. Tức là Cơ Thánh Đức ra đời đi vào phục sinh. Cũng là lúc dân tộc Việt Nam tỏa sáng, làm chấn động khắp năm châu.
– Tam Bảo: Anh Linh đã ra đời
* Cội Nguồn tỏa sáng, khắp nơi nơi
* Quốc Bảo Tam Kỳ, bay phất phới
* Quốc Dân: Dân Chủ rạng an ngôi
– Việt Nam khai mở cơ Thánh Đức
– Bốn biển năm châu, đức phục hồi
– Hướng về Nam Việt, quy vạn quốc
– Ba nghìn năm tới, rạng tinh khôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-