CHÚ GIẢI: TAM BẢO- THÁNH ĐỨC

CHÚ GIẢI: TAM BẢO- THÁNH ĐỨC

1- Quốc Bảo : Văn Hóa Cội Nguồn Huệ Mạng Anh Linh Quốc Tổ
2- Quốc Bảo Tam Kỳ: Thiên Ấn Linh Kỳ. Ngũ Sắc Linh Kỳ. Địa Long Quốc Kỳ.
3- Quốc Dân Đồng Bào: Dòng Giống Tiên Rồng, Lạc Hồng Vinh Hoa.
– Tam Bảo – Thánh Đức xuất hiện. Tức là Cơ Thánh Đức ra đời đi vào phục sinh. Cũng là lúc dân tộc Việt Nam tỏa sáng, làm chấn động khắp năm châu.
– Tam Bảo: Anh Linh đã ra đời
* Cội Nguồn tỏa sáng, khắp nơi nơi
* Quốc Bảo Tam Kỳ, bay phất phới
* Quốc Dân: Dân Chủ rạng an ngôi
– Việt Nam khai mở cơ Thánh Đức
– Bốn biển năm châu, đức phục hồi
– Hướng về Nam Việt, quy vạn quốc
– Ba nghìn năm tới, rạng tinh khôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s