SỰ KỲ DIỆU CỦA VĂN HÓA

Văn Hóa thật diệu kỳ
Khó mà suy đoán lường
Vận chuyển cả hồn linh
Xoay chuyển cả thế gian
Theo chiều hướng Văn Hóa
Khai tâm và mở trí
Sức mạnh không gì hơn
Dù cho muôn vạn thiên binh
Cũng không chống nổi Văn Kinh Cội Nguồn
Huống chi là kẻ gian tà
Làm sao chống nổi Cội Nguồn Văn Thơ
Một khi Văn Hóa chuyển xoay
Gồm thâu thiên hạ, khó ai chống kình
Kẻ chống nhất định tàn đời
Vì nghịch thiên ý, cơ trời diệt vong
Cần gì dùng đến giáo gươm
Cũng thành sự nghiệp làm nên cơ đồ
Hãy xem Phật, Chúa dùng gì
Chính là Văn Hóa dạy người ai hơn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–