CHÚ GIẢI : KIẾN THÁI BÌNH-1

CHÚ GIẢI : KIẾN THÁI BÌNH

Kiến thái bình có nghĩa là sao?
Đáp:
Kiến có nghĩa là thấy: Dân Tộc Việt Nam đã thấy con đường Văn Hóa Cội Nguồn, con đường tối cao tốt đẹp nhất của thời đại. Còn đường hòa hợp đoàn kết dân tộc đi đến dân giàu nước mạnh thái bình an lạc Độc Lập tự do trường tồn, Nhân Quyền, Dân Chủ văn minh.
– Như vậy Kiến Thái Bình. Có nghĩa là thấy con đường Văn Hóa Cội Nguồn đã xuất hiện trên đất nước Việt Nam, Mở ra thời đại mới cho dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam sẽ đi trên con đường Văn Hóa Cội Nguồn nầy làm thay đổi thay vận mệnh đất nước Việt Nam, từ khốn khổ trở về an lạc, từ vùi dập đi đến vinh quang.
Văn Hóa Cội Nguồn xuất hiện chính là con đường đoàn kết đại đoàn con đường Bất Chiến Tự Nhiên Thành.
– Dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng đi trên con đường Văn Hóa Cội Nguồn hòa hợp dân tộc. Thì nhất định ngoại xâm không đánh tự lui.
Huống chi dân tộc Việt Nam đã làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn, tối cao Văn Hóa, không có Văn Hóa nào sánh nổi. Khi Văn Hóa Cội Nguồn xâm nhập đến đâu, thì nhân loại bị hàng phục đến đó. Đây là sự mầu nhiệm của không sao nghĩ bàn được.
– Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng không đi trên con đường Văn Hóa Cội Nguồn, tiếp tục sai lầm đi theo xu thế ngoại lai, bỏ Cội bỏ Nguồn. Thời không bao giờ đoàn kết ổn định được đất nước, không bao giờ hòa hợp được dân tộc. Cấy mất Gốc rũ cành héo ngọn , nước không Nguồn nước cạn nước khô, Tâm hồn vô cảm xu thế cá nhân. Thời lấy đâu ra sức mạnh Việt Nam, Làm cho quân thù xâm lược khiếp sợ, không dám xâm lăng nữa.
– Sự khẳng định, nhìn thấy Việt Nam xuất hiện Văn Hóa Cội Nguồn. Có nghĩa đã thấy Kiến Thái Bình. Không còn gì để bàn cải nữa. Có đường là có người đi, Huống chi Văn Hóa Tối Cao Cội Nguồn.
Việt Nam con cháu Tiên Rồng đi trên con đường Văn Hóa Cội Nguồn Văn Hóa Bất Chiến Tự Nhiên Thành. làm lên lịch sử có một không hai. Vang danh bốn bể năm châu địa cầu, hể đi là đến có gì mà sai. Không đi không đến tại ai ? Tại mình tất cả bỏ qua do mình. Trời cho Nam Việt Quê Nhà. Chủ nhân thế giới vạn tòa vinh quang. Mắc gì Ta lại bỏ qua. Thời cơ đã đến Việt Nam lẫy lừng.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s