NHẬN THỨC, HÀNH ĐỘNG NON KÉM

NHẬN THỨC, HÀNH ĐỘNG NON KÉM

Dân có Nguồn Cội là cái Gốc của Dân, chưa đụng đến cái Gốc của Dân sao biết Dân không theo.
Dân tộc Việt Nam, chỉ có một Quốc Tổ Vua Hùng, thế mà anh nào lên cầm quyền cũng tự xưng là người dựng nước, không phải là nực cười lắm hay sao. Ôi thôi một lũ thằng hề khói mây rồi cũng trở về khói mây.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s