NHẬN THỨC, HÀNH ĐỘNG NON KÉM

Dân có Nguồn Cội là cái Gốc của Dân, chưa đụng đến cái Gốc của Dân sao biết Dân không theo.
Dân tộc Việt Nam, chỉ có một Quốc Tổ Vua Hùng, thế mà anh nào lên cầm quyền cũng tự xưng là người dựng nước, không phải là nực cười lắm hay sao. Ôi thôi một lũ thằng hề khói mây rồi cũng trở về khói mây.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-