CHÚ GIẢI
THAY HỒN ĐỔI XÁC

Thay Hồn là sao?
Đáp: Là làm thay đổi nhận thức con người. Sự thay đổi nhận thức ấy chính là thay Hồn.
– Ý thức, nhận thức, chính là sự sống Linh Hồn ( căn thân huệ mạng linh hồn) Làm thay đổi Ý Thức, Nhận Thức. Chính là làm thay đổi Linh Hồn ( Thay Hồn) Ví như cá chép hóa Rồng không còn là cá Chép nữa. mà là Rồng.

Muốn làm thay đổi Ý Thức, Nhận Thức con người, không gì khác hơn ngoài Văn Hóa. Chỉ có Văn Hóa mới làm thay đổi Ý Thức, Nhận Thức con người. Nhất Là Văn Hóa Cội Nguồn, Một loại Văn Hóa Tối Cao vũ trụ, Thậm Thâm Vi Diệu không thể nghĩ bàn luận bàn, Chỉ cần đọc qua Ý Thức, Nhận Thức liền chuyển biến thay đổi trở thành Linh Hồn khác. Linh Hồn Cá Chép đã biến thành Linh Hồn Rồng. Linh hồn Phàm trở thành Linh Hồn Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
– Khi con người tiếp xúc Văn Hóa Cội Nguồn tối cao vũ trụ, Làm thay đổi Ý Thức Nhận Thức con người. Từ Linh Hồn Mê chuyển sang Linh Hồn Ngộ. Tức Linh Hồn Ác chuyển sang Linh Hồn Thiện. Sự chuyển hóa làm thay đổi Ý Thức, Nhận Thức như thế gọi là Thay Hồn.
Đổi Xác có nghĩa là sao ?
Đáp: Là sự thay đổi con người từ lối sống. cũng như thay đổi cơ thể con người. Từ ăn mạng chuyển sang ăn chay.
– Cũng con người đó, nhưng thay đổi hoàn toàn trở thành con người khác. Con người hại dân hại nước, trở thành con người yêu nước thương dân, Sự thay Xác ở đây. Ý nói con người đã lột xác trở thành con người mới trong xã hội. Ví dụ giảm lần ăn mạng, ưa thích Ăn Chay có nghĩa là đang thay Xác. Làm thay đổi thể chất, khí chất trong con người.
Tóm lại : Thay Hồn đổi Xác có nghĩa là thay đổi con người từ Linh Hồn cho đến Thể Xác. Vận mệnh cũng theo đó thay đổi luôn
Vân mệnh con người, vận mệnh đất nước. Từ chiến tranh trở lại bình yên, từ khốn khổ trở nên an vui hạnh phúc. Từ lạc hậu trở nên Văn Minh dân giàu nước mạnh vân vân, v..
Cơ Thánh Đức cũng chính là Cơ Thay Hồn đổi Xác. Nhờ vào Văn Hóa Cội Nguồn Làm thay đổi cuộc sống đi vào Lộ Trình Huyền Cơ Mới. Huyền Cơ tận độ nhân loại về trời, an vui trên các miền cực lạc.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————