TRỤ YÊN NGUỒN CỘI

TRỤ YÊN NGUỒN CỘI

Hãy quay về, trụ yên Nguồn Cội
Đạo hạnh khai, trí huệ bừng soi
Chân tâm sáng tỏ biết bao
yêu, ma, quỉ dữ, biến tan chẳng còn
Nền chân lý, Cội Nguồn Thiên Ý
Đạo tối cao, nguyên lý trường sanh
Đất trời vạn vật rõ thông
Không còn mê chấp chân như tròn đầy
Nơi Nguồn Cội, diệu dùng phương tiện
Cứu độ nhân, hội tụ công lao
Nhờ công mà đặng ngôi cao
Càn khôn, vũ trụ ra vào tiêu diêu
Về Nguồn Cội rõ thông Tạo Hóa
Thấu suốt cùng, chân giả, giả chân
Bổn lai diện mục chủ nhân
An vui tự tại, tâm kinh đại thừa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s