KHÔNG KHUẤT PHỤC
NGOẠI XÂM
Hãy biết quý, hãy vun nền Cội Gốc
Cho xanh tươi, cho tốt lá tốt cành
Vì tình yêu, vì trường tồn đất nước
Cho ngày mai, cho cuộc sống tươi xanh
Hãy trao nhau, những niềm tin chân lý
Để vượt qua, bao khốn khó gian nan
Và hãy sống, đầy hiếu trung bất khuất
Thà chết đi, không luồn cúi ngoại xâm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-