KHÔNG KHUẤT PHỤC NGOẠI XÂM

KHÔNG KHUẤT PHỤC NGOẠI XÂM

Hãy biết quý, hãy vun nền Cội Gốc
Cho xanh tươi, cho tốt lá tốt cành
Vì tình yêu, vì trường tồn đất nước
Cho ngày mai, cho cuộc sống tươi xanh
Hãy trao nhau, những niềm tin chân lý
Để vượt qua, bao khốn khó gian nan
Và hãy sống, đầy hiếu trung bất khuất
Thà chết đi, không luồn cúi ngoại xâm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s