CƠ BẢN DÂN CHỦ QUYỀN CÔNG DÂN

CƠ BẢN DÂN CHỦ QUYỀN CÔNG DÂN

Dân chủ từ đâu mà có ?
Dân chủ có từ thời dựng nước, muốn dựng lên đất nước phải có Dân. Không có Dân thì không khai lập lên đất nước.
– Một đất nước bao giờ cũng lấy Dân làm Gốc. Cái Gốc lập lên đất nước. Nhà nước sinh ra từ cái Gốc của Dân,
– Đấu tranh Dân Chủ là đấu tranh đòi lại Quyền cơ Bản của Dân, có từ thời Dựng Nước. Không phải đến bây giờ mới có. Đấu tranh Dân Chủ mà bỏ rơi cái Gốc dựng nước giữ nước, thì coi như đã mất căn bản Dân Chủ.
Gốc căn bản Dân Chủ chính là Quyền Công Dân, những quyền cơ bản mà người Dân tự có.
Nói chung rất nhiều quyền, nhưng ở đây chỉ điển hình một số quyền cụ thể. Như Quyền ứng cử, bầu cử. Quyền giám sát nhà nước. Quyền bác bỏ những luật định vi hiến. Quyền đòi hỏi Quyền Lợi Công Dân. Quyền bảo vệ đất nước. Quyền yêu cầu loại trừ những tham quan làm hại đất nước. Quyền tố cáo. Quyền khiếu nại. Quyền biểu tình bày tỏ chánh kiến vân. v..
Đấu tranh Dân Chủ không đúng luật vi phạm Quyền Dân Chủ thì coi như đã mất Quyền không có hiệu lực mà còn đi vào phạm tội vi phạm Hiến Pháp.
– Đấu tranh Dân Chủ mà không hiểu gì về Quyền Công Dân, không nắm vững về Nguồn Cội dựng nước giữ nước, thường là đấu tranh Dân Chủ lạc đề. Đấu tranh không đi vào mục đích chung, mà là đấu tranh bè phái, đảng phái, thì coi như đấu tranh lạc mất Dân Chủ, không đúng Quyền Công Dân. Đấu tranh không đem lại sự bình yên cho đất nước, mà còn làm cho đất nước đi vào hỗn loạn. Vì mất đi cái Gốc căn bản Dân Chủ Quyền Công Dân.
– Đấu tranh Dân Chủ lạc đề thường là bỏ Cội bỏ Nguồn. Trở thành Dân Chủ giả hiệu thắng là Vua thua là Giặc, xem đi xét lại Vua, Giặc cũng như nhau đều đi trên con đường độc tài độc trị. Vì đánh mất cái Gốc Dân Chủ của nó.
– Khi chúng ta bỏ Cội bỏ Nguồn, thì chúng ta lấy đâu ra chúng ta có Quyền Dân Chủ. Ông Chủ của non sông Tổ Quốc nầy. Mà nói đến đấu tranh đòi Quyền Dân Chủ. Vì đã mất cái gốc Quyền Dân Chủ, căn bản Quyền Công Dân đã có từ khi dựng nước.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s