VINH QUANG LẠC HỒNG

VINH QUANG LẠC HỒNG

Về Nguồn đoàn kết anh em
Phát huy nòi giống vinh quang Lạc Hồng
Xứng danh con cháu Tiên Rồng
Uy Linh từ thuở Vua Hùng dựng non
Quê hương đất nước Địa Long
Con Rồng Châu Á vang danh địa cầu
Quê hương đất nước đẹp giàu
Rừng vàng biển bạc nước nào sánh hơn
Về Nguồn vực dậy văn minh
Làm cho đất nước Việt Nam sáng ngời
Thiên Ý huyền cơ định rồi
Vinh quang Hồng Lạc giống nòi Rồng Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s