CON ĐƯỜNG THOÁT TRUNG, ĐÁNH BẠI XÂM LƯỢC

CON ĐƯỜNG THOÁT TRUNG, ĐÁNH BẠI XÂM LƯỢC

Dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng muốn đánh bại Trụng Cộng xâm lược. Chỉ có một con đường duy nhất không đánh mà Trung Cộng tự thua, không cần đánh cũng thắng nắm bắt thời cơ biến động thế giới có lợi cho Việt Nam, chuyển đổi đất nước.
– Con đường duy nhất không đánh mà thắng xóa tan Trung Cộng xâm lược. Toàn dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng, không kể Quốc Gia hay Cộng Sản, Tôn Giáo, Đạo Giáo, đều phải đi theo lộ trình đồng hành trở về Cội Nguồn tự tôn dân tộc. Nhất là tôn thờ Quốc Tổ làm sống dậy nguồn sinh khí nội lực Dân Tộc, phát huy tối đa mọi tiềm năng sức mạnh, sức mạnh trí tuệ, sức mạnh lòng yêu nước, sức mạnh đoàn kết, sức mạnh bất khuất anh dũng kiên cường thì không đánh ngoại xâm cũng tự động thua chạy.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s