XÃ HỘI VĂN MINH-1

XÃ HỘI VĂN MINH.

Xã hội tiến bộ thời nay
Sống theo Hiến Pháp văn minh công bằng
Có tài thời có uy quyền
Nam làm Tổng Thống, nữ thành Quân Vương.
Xã hội, nam, nữ như nhau
Nam thành lãnh tụ, nữ ban công hầu
Cứu nước đâu kể trẻ già
Đàn Ông , Phụ Nữ cũng là như nhau
Có công thời ở ngôi cao
Được dân chọn lựa , nữ , nam công bằng
Việt Nam cũng đã đến hồi
Sống theo Hiến Pháp được quyền cạnh tranh
Quyền cao chức trọng công danh
Có tài có đức được dân chọn bầu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s