ĐẾN HỒI TỰ QUYẾT

Là người Việt, Giống Nòi Hồng Lạc.
Thời mắc chi, phản bội non sông
Chỉ người đánh mất lương tâm
Mới đem đất nước hiến dâng giặc Tàu
Nhìn non nước, đi vào sắp mất
Chỉ trí mù, không thấy mà thôi
Những người nhìn thấy ôi thôi
Lương tâm cắn rứt xốn xang cõi lòng
Nhìn nước non, giặc Tàu sắp nuốt
Không thể nhìn, phản đối bùng lên
Thét gầm phản biện đúng, sai
Chánh, Tà phân rõ cùng nhau loại trừ
Những tội ác phơi bày trước mắt
Những dối lừa gian trá mị dân
Làm cho cuộc sống tối tăm
Nát tan cơ nghiệp Ông Cha dựng gầy
Là người Việt đến hồi tự quyết
Theo con đường truyền thống Cha Ông
Công bằng Dân Chủ văn minh
Lập đời Thánh Đức theo cơ Ý Trời
Dựng xây non nước đẹp giàu
Văn minh cuộc sống mưu cầu ấm no
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————