TRỜI CHO-1

TRỜI CHO

Xuân Cội Xuân Nguồn, xuân tự do
Xuân non xuân nước, xuân ấm no
Cuộc sống an vui, lìa đói rét
Hết khổ dứt sầu, hết âu lo
Dệt lên cảnh giới, mùa xuân mới
Dân giàu nước mạnh, những ấm no
Văn Hóa Cội Nguồn, văn Thiên Ý
Việt Nam hạnh phúc, cảnh trời cho
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s