THƯƠNG THAY

THƯƠNG THAY

Ôi những người con, lạc dại khờ
Lạc Nguồn lạc Cội kiếp bơ vơ
Dù thấy Cha Ông đà xuất hiện
Chỉ biết đứng nhìn, hồn ngẩn ngơ
Thương thay anh hùng, vì lạc đạo
Tiếng gọi Cội Nguồn đứng trơ trơ
Không biết không hay, nền truyền thống
Bừng lên tỏa sáng, đẹp như mơ
* * *
Nếu là con cháu, khi nghe đến hai chữ Cội Nguồn thời mừng vui không hết. chỉ có những người loạn tâm mất trí. Mới có những hành động phản bội lại Cội Nguồn. Làm hại những người tôn thờ Cội Nguồn. Nhất định tai họa không đến sớm thời muộn mà thôi.

Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s