CUỘC SỐNG MỚI

CUỘC SỐNG MỚI

Thế cuộc chuyển đổi đời
Phải đi theo con đường
Phát nguồn từ văn hóa
Cuộc sống thay đổi mới
Theo chiều hướng văn minh
Văn hóa đức hồi sinh
An vui và no ấm
Tài đức song đôi trong cuộc sống
Việt nam mới thật sự quang vinh
Tiến lên không văn hóa
Là tiến lên cảnh u minh
đường rộng lớn kim chỉ nam văn hóa
Nước Việt Nam đồng khí thế tiến lên
Việt Nam con cháu Rồng Tiên
Vững Nguồn vững Cội anh linh sáng ngời
Mất đi Văn Hóa Cội Nguồn
Việt Nam nhất định rơi vào tối tăm
Giữ gìn Văn Hóa Cha Ông
Là điều cần thiết nhất trong lúc nầy
Khai tâm mở trí cho người
Mới mong cuộc sống đổi đời văn minh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

DIỄN NGÂM BÍCH NHƯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s