ĐÂU PHẢI BỞ

ĐÂU PHẢI BỞ

Bốn biển năm châu, vốn là nhà
Rồng Tiên dân Việt, trổ kỳ hoa
Làm cho cuộc sống, luôn thay đổi
Bàn tay tùy lúc, nắm, buông, ra
Dân tộc Việt Nam, đâu phải bở
Bao lớp anh hùng, lắm tài ba
Phen nầy phải biết tay người Việt
Phụng mệnh Cha Trời, hàng phục quỷ ma
* * *
Hội Long Hoa, cũng chính là hội Rồng Tiên, truyền thống anh linh dân tộc Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s