XÓT XA

XÓT XA

Than ôi non nước tiêu tan
Quyền uy thế lực ác gian hoành hành
Tâm hồn rách nát ngông cuồng
Bao điều vô cảm vô thần vô luân
Sự đời nhân cách còn đâu
Bất nhân bất nghĩa thi nhau gian tà
Thế thời đen bạc như bùn
Ngoại xâm thời lạy Cội Nguồn bỏ rơi
Xót xa ôi lắm xót xa
Còn đâu yên ổn còn đâu thanh bình
Họa tai cùng khắp rập rình
Thi nhau tàn hại cuộc đời thi nhau
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s