MẤY AI HAY

MẤY AI HAY

Rồng, Phụng, sáng ngời, dậy Á- Âu
Bình minh, Văn Hóa, chiếu khắp nơi
Rền vang khí thế nòi Hồng Lạc,
Sấm dậy sơn hà, dậy biển khơi
Ngoại xâm hốt hoảng, lòng kinh sợ
Yêu tà, quỉ dữ, chạy xa bay
Cơ Trời đã định, đâu sai được
Quốc Đạo anh linh, dậy Đông, Tây
Gồm thâu Bá Tánh về một mối
Thống nhất toàn cầu,mấy ai hay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s