KINH GIÁO CỘI NGUỒN

KINH GIÁO CỘI NGUỒN

Hãy nghe kinh giáo Cội Nguồn
Hể mà mất Gốc lắm đường họa tai
Lạc Nguồn lạc Cội Ông Cha
Khó mong tìm lại nước nhà bình yên
Trèo non lặng suối đấu tranh
Mà quên Nguồn Cội khó nên cơ đồ
Nhọc nhằn xuôi ngược đường đời
Đổ xô chen lấn, tranh giành hại nhau
Con đường thù hận đeo mang
Đều là vô ích rỗng không cuộc đời
Hãy theo Quốc Tổ Ý Trời.
Dựng xây cơ nghiệp muôn đời dài lâu
Cội Nguồn Văn Hóa tối cao
Xây nền độc lập, tự do thanh bình
Lắng nghe kinh giáo Cội Nguồn
Huệ khai trí mở, việc gì cũng nên
Thành công, đại đại thành công
Việt Nam nhất định vẻ vang sáng ngời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s